Головна Мій профіль Вихід

Неділя, 21.07.2019, 00:23 

 
Технічний ліцей НТУУ "КПІ"
Вишгородської міськради


  Наша адреса: 
                  м. Вишгород 
вул. Симоненка 3а 
інд.07300 
 тел. 22-341
zirka.07@mail.ru
    
Ви увійшли як Гость
Группа "Гості"


Тільки для вас
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
  Програма Maple 9, інструкція по використанню програми Освітній портал

Для вступників

1. Загальні положення

1.1.Правила приймання учнів (вихованців) до Технїчного ліцею розроблені з урахуванням вимог Інструкції МОН України, затвердженої наказом №389 від 19.06.2003 року " Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей ( учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл - інтернатів)"( далі Інструкція).
1.2.Відповідно до Інструкції, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту Технічного ліцею Правила конкурсного приймання розробляються робочими групами з числа педагогічних працівників, обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради Технічного ліцею, схвалюються ними та затверджуються директором Технічного ліцею за погодженням з відповідним органом управління освітою.
1.3. Приймання учнів до Технічного ліцею здійсюоється на конкурсній ОСНОВІ.
1.4. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.
1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
1.6. Приймання до загальноосвітніх класів більш ранніх ступенів навчання, що залежно від потреб населення та місцевих умов можуть входити до складу ліцею, відбувається без конкурсу.
1.7.Зарахування учнів до 8(9) класів Технічного ліцею з поглибленим вивченням фізики, математики та економіки здійснюється шляхом проведення співбесіди.

2. Організація конкурсу


2.1.Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Технічного ліцею. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2.Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні Технічного ліцею вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.
2.3.Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4.Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5.Для проведення конкурсних випробувань у Технічному ліцеї створюється  приймальна КОМІСІЯ,склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою Технічного ліцею. Головою конкурсної комісії є директор Технічного ліцею або його заступник.
2.6.Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх ,предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора Технічного ліцею.
2.7.До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора Технічного ліцею, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає на І курс ліцею, (що відповідає 1О-мукласу старшої школи).
2.8.До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та або творчі досягнення.
2.9.Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
2.10. Адміністрація Технічного ліцею може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій дітей.

3. Проведення кокурсу 


З.1.Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до І курсу ліцею, (що відповідає 10-му ,класу старшої школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування - у тому числі комп'ютерне, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт тощо).
Адміністрація Технічного ліцею, самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди .
З.2. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до інши класів Технічного ліцею, (крім загальноосвітніх класів більш ранніх ступенів навчання), проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Адміністрація Технічного ліцею самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів. Приймання учнів (вихованців) до Технічного ліцею того самого типу та /або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.  
3.3. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з УЧНЯМИ, які вступають до ліцею, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини: рівня ії інтелекту та наявносп творчого потеНЦІалу.Такі завдання з урахуванням спеціалізації Технічного ЛІцею розробляє конкурсна КОМІСlЯ на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної псИхології і соціальної роботи (психологічними служба), та затверджує директор Технічного ліцею за погодженням з відповідним органом управління освітою.
3.4.Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного  класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів (методичними комісіями, кафедрами) та затверджуються директором Технічного ліцею за погодженням з відповідним органом управління освітою. Можливе часткове використання творчих завдань.
3.5. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.б.Конкурсні завдання зберігаються у директора Технічного ліцею в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутнотії її членів та вступників.
3.7.Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом Технічного ліцею; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою - предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.8.Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом Технічного ліцею для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв'язання задач тощо).
3.9.0бсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
3.1О .Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у Технічному ліцеї протягом року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.
3.11.Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).
3.12.Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вcтyпникiв з виставленими балами вивішуються у приміщенні Технічного ліцею для загального ознайомлення.
3.13.Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівськиХ олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.14.Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
3.15 3 категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.13 -3.14, допускається проведення тільки одного випробування співбесіди: Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
3.16. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надаєгься право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.
3.17.Діти (учні, вихованці), які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1.Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом  пройшли конкурс. зараховуються до Технічного ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2.До Технічного ліцею подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
4.3.Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня ії подання, для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються Технічним ліцеєм за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задоволняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного opгнy управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5.Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти (учні, вихованці), які зараховані до ліцею, але не приступили до занять, без поважних причин протягом 1О днів від Їх початку, відраховуються з Технічного ліцею. На звільнені місця може проводитися  додаткове конкурсне приймання.
4.6.Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи)не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсув цьому закладі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1.Директор Технічного ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.
5.2.Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до Технічного ліцею за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.
5.3.При порушенні Технічним ліцеєм вимог Інструкції та Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Форма входа
Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів

Copyright MyCorp © 2019